:Khatu Dham Way on Goole Map:

Sikar District, Sikar, Rajasthan 332602, India

    

logo_shyam